P8_TA(2019)0303 Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) P8_TC1-COD(2018)0197 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune