Дело C-457/17: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Преюдициално запитване — Равно третиране на лицата без разлика на расата или етническия произход — Директива 2000/43/ЕО — Член 3, параграф 1, буква ж) — Приложно поле — Понятие за образование — Отпускане от частна фондация на стипендии, предназначени за насърчаване на изследователски или учебни проекти в чужбина — Член 2, параграф 2, буква б) — Непряка дискриминация — Стипендии, отпускани след успешно полагане на първия държавен изпит по специалност „Право“ (Erste Juristische Staatsprüfung)