Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9851 — Naturgy / Sonatrach / BlackRock / Medgaz) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 183/05