KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam, par Padomes nostāju jautājumā par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetences centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, pieņemšanu