Становище на Комитета на регионите относно „Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (доклад от 2009 г. за застаряването на населението)“