Υπόθεση T-18/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 — Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής