ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1438/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 1998 περί προσδιορισμού των όρων για την αποδοχή των αιτήσεων για δικαιώματα εισαγωγής που έχουν υποβληθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1142/98 στον τομέα του βοείου κρέατος