Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53972 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane Delta Light – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.