Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 268, 12 Οκτώβριος 2010