Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. helmikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))