Vec T-195/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2020 – Talanton/Komisia („Arbitrážna doložka – Siedmy rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013) – Zmluva Perform – Prípustné náklady – Čiastočné vrátenie vyplatených súm – Zneužitie práv vyplývajúcich zo zmluvy – Zásada dobrej viery – Legitímna dôvera – Dôkazné bremeno – Vzájomná žaloba“)