Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2020/258 2019 m. gruodžio 16 d. kuriuo nustatant pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 (Tekstas svarbus EEE)