Sag C-658/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2020 — UX mod Governo della Repubblica italiana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di pace di Bologna — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – formaliteten – artikel 267 TEUF – begrebet »national ret« – kriterier – socialpolitik – direktiv 2003/88/EF – anvendelsesområde – artikel 7 – årlig betalt ferie – direktiv 1999/70/EF – rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § § 2 og 3 – begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« – fredsdommere og ordinære dommere – forskelsbehandling – § 4 – princippet om ikke-diskrimination – begrebet »objektive forhold«)