Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 5/09