Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/977 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2016, για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2077 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας