ARVAMUS Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) Arvamuse koostaja: Pilar Ayuso