Υπόθεση C-52/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 30 Ιανουαρίου 2020 η K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG κατά της απόφασης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 21 Νοεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-527/18, K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO — Tecnium (tec.nicum)