Mål C-563/19 P: Överklagande ingett den 23 juli 2019 av Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 23 maj 2019 i mål T-222/17, Recylex m.fl. mot kommissionen