Lieta C-563/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. jūlijā Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 23. maija spriedumu lietā T-222/17 Recylex u.c./Komisija