predmet C-563/19 P: Žalba koju su 23. srpnja 2019. podnijeli Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 23. svibnja 2019. u predmetu T-222/17: Recylex i dr. protiv Komisije