Kommissionens forordning (EU) 2016/46 af 18. januar 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af oxadixyl og spinetoram i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)