Υπόθεση T-739/17: Προσφυγή της 7ης Νοεμβρίου 2017 — Euracoal κ.λπ. κατά Επιτροπής