ETA:n sekakomitean päätös N:o 18/97, tehty 24 päivänä maaliskuuta 1997, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta