Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής, της 11 ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, το τεχνικό μορφότυπο διαβίβασης δεδομένων, τις απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων για τη NACE Αναθεώρηση 1.1 και NACE Αναθεώρηση 2 και τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ