Γραπτή ερώτηση E-007906/11 Ivo Belet (PPE) προς την Επιτροπή. Ολλανδική μεταρρύθμιση του επιδόματος για την αντιστάθμιση της αγοραστικής δύναμης