Vec T-545/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. júna 2016 – Al Matri/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku — Opatrenia prijaté voči osobám zodpovedným za zneužitie verejných prostriedkov a voči osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov — Zaradenie mena žalobcu do zoznamu — Nedostatočný skutkový základ — Nesprávne posúdenie skutkového stavu — Nesprávne právne posúdenie — Právo na majetok — Sloboda podnikania — Proporcionalita — Práva na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia“)