Lieta T-545/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – Al Matri/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret personām, kas atbildīgas par valsts līdzekļu piesavināšanos, un ar tām saistītām personām un vienībām — Līdzekļu iesaldēšana — Personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana sarakstā — Faktiskā pamata nepietiekamība — Kļūda faktos — Kļūda tiesību piemērošanā — Tiesības uz īpašumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu