Kohtuasi T-545/13: Üldkohtu 30. juuni 2016. aasta otsus – Al Matri versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste suhtes võetud piiravad meetmed seoses olukorraga Tuneesias — Meetmete võtmine riigivara omastamise eest vastutavate isikute ning nendega seotud isikute ja üksuste suhtes — Rahaliste vahendite külmutamine — Nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime lisamine — Puudulik faktiline alus — Faktiviga — Õigusnormi rikkumine — Omandiõigus — Ettevõtlusvabadus — Proportsionaalsus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Põhjendamiskohustus)