Sprostowanie do Umowy między Unią Europejską a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony, podpisanej w Pekinie w dniu 14 września 2020 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 I z dnia 4 grudnia 2020 r.)