Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.