Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))