Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно новия пакт за миграцията и убежището (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu) 2021/C 99/08