Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 — Απλά προγράμματα — Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 12 της 14ης Ιανουαρίου 2020) 2020/C 111/04