Sprawa T-254/08: Postanowienie Sądu z dnia 22 grudnia 2009 r. — Associazione Giùlemanidallajuve przeciwko Komisji (Domniemywane naruszenia art. 81 WE i 82 WE — Skarga do Komisji — Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska przez Komisję kładące kres bezczynności — Umorzenie postępowania)