Απόφαση (ΕΕ) 2016/1590 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014