Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8329 — Manabol Bitumen/H&R Refining/JV) (Текст от значение за ЕИП. )