Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Разрушителните риболовни практики в открито море и опазването на уязвимите дълбочинни морски екосистеми — COM(2007) 604 окончателен