Vec C-197/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  15. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado [Spoločná poľnohospodárska politika — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotnej platby — Nároky na platbu zo štátnej rezervy — Podmienky poskytnutia — Poľnohospodári začínajúci s poľnohospodárskou činnosťou — Hypotetická povaha prejudiciálnej otázky — Neprípustnosť]