2014/690/EL: Komisjoni rakendusotsus, 30. september 2014 , millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/464/EÜ ajutiste erakorraliste meetmete kohta Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2014) 6566 all)