Υπόθεση T-370/16: Προσφυγή της 12ης Ιουλίου 2016 — Anheuser-Busch Inbev και Ampar κατά Επιτροπής