Sprawa C-476/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben (Odesłanie prejudycjalne — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Społeczeństwo informacyjne — Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych — Próbkowanie (sampling) — Artykuł 2 lit. c) — Producenci fonogramów — Prawo do zwielokrotniania — Zwielokrotnianie „częściowe” — Artykuł 5 ust. 2 i 3 — Wyjątki i ograniczenia — Zakres — Artykuł 5 ust. 3 lit. d) — Cytowanie — Dyrektywa 2006/115/WE — Artykuł 9 ust. 1 lit. b) — Prawo do rozpowszechniania — Prawa podstawowe — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 13 — Wolność sztuki)