kohtuasi C-476/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. juuli 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas versus Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Infoühiskond — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Helilõikude kopeerimine (sämplimine) — Artikli 2 punkt c — Fonogrammitootja — Reprodutseerimisõigus — „Osaline“ reprodutseerimine — Artikli 5 lõiked 2 ja 3 — Erandid ja piirangud — Ulatus — Artikli 5 lõike 3 punkt d — Tsiteerimine — Direktiiv 2006/115/EÜ — Artikli 9 lõike 1 punkt b — Levitamisõigus — Põhiõigused — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 13 — Kunstivabadus)