Zaak T-701/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Niche Generics / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Administratieve procedure — Bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en cliënten — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Objectieve noodzaak van de beperking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Uitzonderingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU — Geldboetes — Plafond van 10 % — Toerekening van het inbreukmakend gedrag”)