Komisijos reglamentas (EB) Nr. 904/2008 2008 m. rugsėjo 17 d. nustatantis analizės metodus ir kitas technines sąlygas, kurios būtinos įgyvendinant prekių, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, eksporto tvarką (kodifikuota redakcija)