Υπόθεση C-483/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Court of Appeal (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Neculai Tarola κατά Minister for Social Protection (Προδικαστική παραπομπή — Ιθαγένεια της Ένωσης — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Μισθωτοί και μη μισθωτοί εργαζόμενοι — Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ' — Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών — Υπήκοος κράτους μέλους έχων ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος επί χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών — Ακούσια ανεργία — Διατήρηση της ιδιότητας του εργαζομένου επί χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου — Δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας («jobseeker’s allowance»)