Vec T-7/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo  6. februára 2015 – BQ/Dvor audítorov ( „Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Psychické obťažovanie — Čiastočné zamietnutie žaloby o náhradu škody v prvom stupni — Skreslenie skutkových okolností — Povinnosť Súdu pre verejnú službu poskytnúť odôvodnenie — Proporcionalita — Rozdelenie trov konania“ )