Lieta T-7/14 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. februāra spriedums – BQ /Revīzijas palāta Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — Psiholoģiska vardarbība — Prasības par zaudējumu atlīdzību daļēja noraidīšana pirmajā instancē — Faktu sagrozīšana — Civildienesta tiesas pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums — Tiesāšanās izdevumu sadale