Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9030 — IFM/FCC/Aqualia) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)