Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/139 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 όσον αφορά παραπομπές σε διατάξεις του ΔΟΠΑ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$