Zaak T-171/17: Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2018 — M & K/EUIPO — Genfoot (KIMIKA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk KIMIKA — Ouder Uniewoordmerk KAMIK — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Normaal gebruik — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001)”]